top of page

Regulamin

  Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Kwadrat Art, zajmującą się sprzedażą dzieł sztuki (zwanych dalej Dziełami) za pośrednictwem strony internetowej.

 

    a. „Sprzedawca” – Galeria Sztuki Kwadrat Art Radosław Zaczek, NIP: 8392436936 , REGON: 221061401, adres korespondencyjny: Galeria Sztuki Kwadrat Art 61-869 Poznań Garbary 47, e-mail: info@kwadratart.pl;

    b. „Galeria” – internetowa Galeria Sztuki Kwadrat Art znajdująca się na stronie internetowej www.kwadratart.pl oraz jej podstronach;

    c. „Klient” – każda osoba, która złożyła zamówienie;

  Każda osoba korzystająca z oferty Galerii zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  Sprzedaż Dzieł odbywa się za pośrednictwem Internetu, umowa pomiędzy Galerią, a zamawiającym (zwanym dalej Kupującym) zawierana jest na odległość.

 

  Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że ofertę kupna złoży w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

 

  Każde Dzieło prezentowane na stronach internetowych Galerii posiada certyfikat autentyczności.

 

  Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

 

  Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli tych Dzieł.

 

  Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Galerii.

 

  Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronie Galerii. Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania Dzieł, co do których zachodzi podejrzenie, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.

 

ZAMÓWIENIA

 

  Galeria prowadzi sprzedaż towarów poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

  Przeglądanie oferty Galerii nie wymaga rejestracji w serwisie. Skierowanie zapytania do Galerii w celu uzyskania informacji o Dziele lub o jego dostępności w Galerii również nie wymaga rejestracji w serwisie.

 

  W celu złożenia zamówienia na opublikowane na stronie Galerii dzieła, klient kontaktuje się z Galerią i ustala wszelkie formalności.

 

  Kupujący w momencie kontaktu z galerią w celu zawarcia umowy kupna, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Galerię. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

PŁATNOŚCI

 

  Wpłata na konto bankowe Galerii dokonana powinna być w terminie do 3 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach możliwy jest czas przedłużenia terminu płatności do 5 dni roboczych).

 

  Kupujący zobowiązany jest do wpłaty na konto Galerii opłaty pełnej, tj. opłaty za Dzieło + koszt wysyłki.

 

  W tytule przelewu należy wpisać nazwisko lub pseudonim autora Dzieła, tytuł Dzieła oraz jego numer katalogowy.

 

  W przypadku nieodebrania przesyłki zamówienia i zwrotu przesyłki do nadawcy (Galerii) Kupujący obciążony zostaje kosztami zwrotu przesyłki oraz kosztami ponownego jej wysłania.

 

  Galeria wysyła Dzieło do Kupującego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty oraz po otrzymaniu dzieła od artysty.

 

  Ceny podawane przy Dziełach są cenami brutto tzn. zawierające podatek VAT. Podane ceny Dzieł nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

 

  Galeria zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie, jednak cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą obie strony.

 

DOSTAWA

 

  Galeria dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia na terenie Polski, był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni.

 

  W przypadku przesyłek zagranicznych, czas realizacji zamówienia może wynieść ponad 14 dni roboczych. Dlatego też, w przypadku przesyłek zagranicznych, konieczny jest Kontakt z Galerią, przed złożeniem zamówienia celem uzgodnienia terminu realizacji zamówienia i kosztu dostawy tej przesyłki.

 

  Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu oraz dokonaniu wpłaty należnej za zamówiony towar. Zamówienie wysyłane jest za pomocą firmy kurierskiej.

 

ZWROT I REKLAMACJE

 

  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący może odstąpić od umowy zawieranej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwracane Dzieło jest nieuszkodzone, czyste, pozbawione zapachów (np. perfumy), posiada oryginalne oznakowanie.

 

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Galerii).

 

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

  W przypadku reklamacji klient zobowiązany jest do odesłania pracy na adres Galerii oraz do wcześniejszego poinformowania Galerii o zaistniałej sytuacji.

 

  W takim przypadku Galeria zwróci Kupującemu równowartość ceny Dzieła lub zaoferuje mu inne, dostępne w galerii, do wyboru. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustaleniami koloru ekranu komputera użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail Galerii: info@kwadratart.pl,

 

  W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

Galeria KwadratArt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu powstałe w czasie transportu.

bottom of page